Revision

Revision

Det är av yttersta vikt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagens rapporter (årsredovisningar med mera) och dels revisorns rapporter (revisionsberättelser med mera).

En revision av historisk finansiell information (exempelvis årsredovisningar) genomförs och rapporteras enligt de internationella revisionsstandarderna ISA.

Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Tjänsten revision är den bestyrkandetjänst där revisorn uttalar sig med den högsta graden av säkerhet och passar såväl stora som små företag.

Revisionen syftar till att öka trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning. Revisionen ökar också företagens möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Lidhed Boström Redovisning & Revision AB har en av Revisorsnämnden auktoriserad revisor.